Flecha señalando hacia atrás. Tornar

BASES DE LA CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL

#YOCOMPROENBENICASSIM 2021 - SEGONA EDICIÓ

Amb la present iniciativa, l'Ajuntament de Benicàssim vol fomentar el consum en els establiments comercials i de serveis de la localitat, augmentar les vendes amb la reinversió dels premis, fer costat als establiments que s'han vist més danyats per la situació de crisi sanitària per COVID-19 i premiar aquells consumidors que apostein per l'economia local.

Aquesta iniciativa la impulsa la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament en coordinació i amb la col·laboració de l'Associació de Comerços i Serveis de Benicàssim (ACOSERBE).

PRIMERA. Objecte, àmbit i durada

L'objecte de les presents bases és establir la participació de comerciants i clients i regulació dels sortejos organitzats per a la campanya de fidelització #YOCOMPROENBENICASSIM 2021.

La campanya es desenvoluparà en els negocis adherits a la campanya de la localitat de Benicàssim, que prèviament hauran hagut de manifestar l’interés per participar-hi sol·licitant-ho fins al dia 22 de setembre de 2021 a les 14.00 hores, mitjançant correu electrònic a l'adreça aedl@benicassim.org o mitjançant telefonada al número 964 30 32 49. Afectarà les compres compreses entre el 15 d'octubre i el 3 de desembre de 2021 en aquests negocis.

Podran participar-hi com a clients o consumidors les persones físiques majors de 18 anys amb residència legal a Espanya que hagen acceptat les presents bases i els seus termes i condicions.

La participació en el sorteig implica l'acceptació i el compliment de les presents bases.

SEGUNDA. Detall de la promoció

La promoció objecte de les presents bases consisteix a premiar la fidelitat dels clients dels establiments de comerç i serveis de la localitat de Benicàssim i les compres o contractació de serveis a través de l'aplicació informàtica , o de manera presencial en el període comprés entre el 15 d'octubre i el 3 de desembre, i concedir premis econòmics mitjançant sorteig.

Els establiments participants disposaran d'unes targetes de compres, que facilitaran als clients, amb espais on segellar les compres fetes.

Cada establiment pot estampar el seu segell només una vegada en cada targeta de fidelització per la compra dels seus productes o serveis. No es fixa un import mínim de compra. Es deixa a la responsabilitat dels comerciants i empresaris la decisió de segellar la targeta d'acord amb la consideració de client.

Els clients, per a participar en el sorteig, hauran de completar la targeta de compres aconseguint vuit punts, bé comprant i segellant en vuit comerços o serveis diferents, bé comprant usant l'aplicació , cas en què cada compra comptarà el doble, és a dir, dos punts. Una vegada completada la targeta amb els corresponents segells, s’haurà de depositar en l'urna que se situarà en l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (ubicada al Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià, c/ Jutge Manuel Gual i Miravet, 1, baix).

Cada client pot participar amb tantes targetes com haja omplit.

El termini per a depositar les targetes de compra en l’urna comprendrà des del 15 d'octubre fins a 2 de desembre de 2021 en horari de 9 a 14 hores, i el dia 3 de desembre, com a últim dia de recepció de targetes, fins a les 12 hores.

TERCERA.- Premis i sortejos

Els premis consistiran en xecs regal per un valor unitari de 100€. Se sortejaran un total de 10 xecs en dos diferents sortejos, cinc en cadascun. El primer se celebrarà el dia 12 de novembre i el segon el 3 de desembre de 2021, tots dos a les 12.30 hores en l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià, c/ Jutge Manuel Gual i Miravet, 1, baix).

En cadascun dels sortejos s'extrauran cinc targetes i es comprovarà que compleixen els requisits per a participar, és a dir, que s'han completat vuit punts realitzant compres físiques en diferents comerços amb l'equivalència d'un punt o amb l'equivalència de dos punts en el cas que les compres s'hagen fet mitjançant l'aplicació.

En una mateixa targeta no pot haver-hi més d'un segell d'un mateix comerç.

La targeta haurà d'estar omplida amb el nom i el telèfon de contacte del participant.

Es contactarà amb els guanyadors telefonant-los al número que hagen facilitat en la targeta de compres.

En el cas que no es complisquen els requisits anteriors o no es puga contactar amb el participant després de sis tons de telefonada, s’extrauran successivament altres targetes fins a completar el lliurament de cinc xecs per sorteig.

Una mateixa persona no pot ser guanyadora de més d'un dels premis que se sortegen en eixe dia.

Els sortejos seran públics i comptaran amb la presència de representants de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament i de l'Associació de Comerç i Serveis de Benicàssim.

Els premiats hauran de bescanviar els xecs comprant en almenys dos establiments adherits a la campanya, i hauran de completar l’import del premi durant els set dies següents al sorteig.

Els establiments on es facen les compres amb els xecs es quedaran el resguard de la compra i graparan el tiquet de compra en el xec que disposarà el client. El xec se’l quedarà l'establiment on es faça l'última compra, el qual es posarà en contacte amb l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament perquè reculla el xec i abone l'import de les compres en cadascun dels comerços en què s'hagen fet compres.

Els guanyadors autoritzen l'Ajuntament de Benicàssim i ACOSERBE a reproduir i usar el seu nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat pública i promocional relacionada amb el concurs en què ha resultat guanyador, sense que aquest ús li conferisca cap dret de remuneració o benefici, llevat del lliurament del premi.

En el cas de sorgir dubtes o situacions no previstes, caldrà atindre’s a all que determini el personal encarregat de la direcció del sorteig, que almenys estarà compost pel president/a i el secretari/ària d’ACOSERBE, un/a tècnic/a de l'àrea de Comerç i el regidor/a de Comerç de l'Ajuntament de Benicàssim.

La participació en aquesta promoció implica l'acceptació sense reserves d'aquestes bases i les decisions del personal encarregat de la direcció dels sortejos quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la promoció.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L'Ajuntament de Benicàssim manifesta que les vostres dades personals es tractaran amb la més estricta confidencialitat i en ple compliment de les obligacions i garanties que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroguen la Directiva 95/46/CE, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007,de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.